KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
 DOMOV
Koledar
Novice
13. 10. 2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2022

Analiza projektov na področju izobraževanja Romov

 

Aktivnost 1: Pregled in ocena do sedaj izvedenih projektov in opravljenega dela na področju izobraževanja Romov kot izhodišče za razvoj nadaljnjih oblik vzgojno-izobraţevalnega dela z romskimi otroki.

 

Do sedaj je bilo v Sloveniji izvedenih kar nekaj projektov, katerih namen je (bil) izboljšava položaja Romov v Sloveniji. Ob množici raznovrstnih dejavnosti pa ne obstajajo celovit pregled in spremljanje izvedenih projektov (nacionalnih in mednarodnih) in drugih aktivnosti, namenjenih izboljševanju položaja romske skupnosti. Posledično različna ministrstva oziroma različni skladi financirajo projekte, ki so si vsebinsko podobni ali se celo podvajajo, hkrati pa se zgodi, da določena področja tudi znotraj vzgoje in izobraževanja ostajajo »projektno podhranjena«. Pomanjkljivo je tudi vedenje o učinkih posameznih ukrepov in aktivnosti, izvedenih v okviru izpeljanih projektov. Za nadaljevanje spodbujanja dvigovanja socialnega in kulturnega kapitala v naseljih, kjer ţivijo Romi, je pomembno zbrati podatke o tem, katere prakse in aktivnosti so se na tem področju pokazale kot učinkovite in katere ne. S sistematičnim pregledom in oceno do sedaj izvedenih projektov ter opravljenega dela na področju vzgoje in izobraževanja Romov bi se izognili podvajanju določenih aktivnosti, čim bolj učinkovito bi nadgradili ţe opravljeno delo in hkrati usmerili načrtovanje izvajanja posameznih dejavnosti tudi na tista področja, ki so bila do sedaj prezrta.

Pri pregledu opravljenega dela se ne bomo omejili zgolj na zbiranje in pregledovanje raziskovalnih oziroma projektnih poročil, temveč bomo na terenu pri konkretnih ciljnih populacijah poizvedeli o učinkih izvedenih ukrepov in tako preverili rezultate posameznih projektov. S tem bomo pridobili vedenje o tem, kateri ukrepi in aktivnosti so dali pozitivne rezultate in kateri ne, ter spoznali razloge, zakaj so bile nekatere aktivnosti bolj, druge pa manj uspešne. Študija, ki bo zasnovana na SWOT analizi (PSPN matriki) o opravljenem delu za pomoč Romom na področju vzgoje in izobraţevanja, bo izhodišče za morebitne modifikacije in dopolnitve načrtovanih aktivnosti v okviru projekta.