KAZALO DOMOV
 
Slo | Eng
 
 DOMOV
Koledar
Novice
13. 10. 2015
Projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013), ki ga je vodil Inštitut za narodnostna vprašanja je umeščen v on-line bazo dobrih praks in politik za izboljšanje položaja romske skupnosti Sveta Evrope.
>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Hudeje je ponovno odprl vrata! Potem, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je gradbeni inšpektor umaknil odločbo o odstranitvi objekta, v katerem se je izvajal program predšolske vzgoje v romskem naselju Hudeje. V šolskem letu 2013/14 je v vrtec vpisanih 21 otrok. O uspehu programa predšolske vzgoje v naselju, pred začasnim zaprtjem vrtca priča podatek, da se vsi otroci (6 učencev), ki so redno obiskovali program vrtca, uspešno šolajo na osnovni šoli v Trebnjem.

>>
3. 09. 2013

Vrtec v romskem naselju Kerinov grm nadaljuje z delom tudi v šolskem letu 2013/14. Zagotovljena so sredstva za izvajanje programa do konca letošnjega leta.

>>
Novice v letu 2021

Projektna pomlad na INV

 
19. 07. 2011

V pomladnih mesecih smo bili na Inštitutu za narodnostna vprašanja zelo aktivni pri izvajanju številnih aktivnosti, za katere smo zadolženi v okviru našega projekta. Naj morda omenimo le nekatere:
- nadaljevali smo s pregledom že izvedenih projektov na področju izobraževanja Romov, ki bo služil kot izhodišče za razvoj nadaljnjih oblik vzgojno-izobraževalnega dela z romskimi otroci;
- v okviru demografske in prostorske analize smo nadaljevali s pregledom in študijem izbrane strokovne literature, raziskovalnih poročil ter arhivskega gradiva o demografski strukturi romskega prebivalstva v Sloveniji in o zgodovini njihove poselitve, naše delo pa se je osredotočalo tudi na zbiranje kvantitativnih demografsko-prostorskih podatkov o romski populaciji ob pomoči partnerskih vrtcev, osnovnih in srednjih šol, centrov za socialno delo in nekaterih drugih institucij;
- v okviru aktivnosti usposabljanja učiteljev in ostalih strokovnih sodelavcev smo se dogovorili za sodelovanje z 21 učitelji iz partnerskih šol, ki so do konca šolskega leta po naših navodilih pisali dnevnike o svojih izkušnjah pri delu z romskimi otroki in njihovimi starši, kar nam bo služilo kot osnova za nadaljnja praktična usposabljanja;
- z namenom priprave mednarodne primerjalne analize smo se osredotočali na študij strokovne literature, pravnih podlag in praks na področju izobraževanja Romov v izbranih evropskih državah;
- pripravili smo koncept mednarodnega znanstvenega srečanja, ki ga bomo organizirali konec letošnjega oktobra, in s tem namenom vzpostavili stike s strokovnjaki iz petih izbranih evropskih držav, ki so se že odzvali našemu povabilu k sodelovanju in pripravili kratek oris vključevanja Romov v njihovih državah;
- seznanjali smo širšo zainteresirano javnost o izvajanju projekta preko spletne strani projekta www.khetanes.si, kjer smo redno objavljali vse novice in poročila o naših projektnih aktivnostih;
- nenazadnje pa smo v vlogi poslovodečega partnerja nadaljevali tudi z uspešno koordinacijo projektnih aktivnosti na ravni celotnega konzorcija in še naprej uspešno sodelovali z naročnikom projekta Ministrstvom za šolstvo in šport. To uspešno sodelovanje je potrdil tudi minister za šolstvo in šport dr. Lukšič, ki se je udeležil kar nekaj prireditev v okviru našega projekta.

Še posebej pa smo v teh pomladnih mesecih posvečali svojo pozornost izvedbi aktivnosti nudenja učne pomoči in vzpostavitvi romskih izobraževalnih inkubatorjev, kjer se lahko pohvalimo z pomembnimi rezultati:
- vzpostavili smo sistem nudenja učne pomoči v Beli Krajini, kjer se je v mesecu marcu učna pomoč romskim otrokom začela izvajati na treh lokacijah: v  romskih naseljih Rosalnice pri Metliki in Lokve pri Črnomlju ter na partnerski Osnovni šoli Belokranjskega odreda Semič;
- vzpostavili smo tudi nudenje učne pomoči za romske otroke iz Osnovne šole Željne (podružnična šola partnerske Osnovne šole Stara Cerkev) in Osnovne šole Trebnje;
- v sistem nudenja učne pomoči smo vključili 6 izvajalcev učne pomoči iz omenjenih regij, ki so nudili pomoč 36 romskim otrokom;
- zaživela pa sta tudi romska izobraževalna inkubatorja v romskem naselju Rosalnice pri Metliki in v romskem naselju Hudeje pri Trebnjem, ki smo ju v pomladnih mesecih še slovesno otvorili. 

Poleg same izvedbe smo se osredotočili tudi na natančnejše spremljanje in evalvacijo procesa nudenja učne pomoči na ravni celotnega konzorcija:
- izvajanje učne pomoči na ravni celotnega projekta smo spremljali preko dnevnikov učne pomoči, ki jih mesečno pripravljajo vsi izvajalci učne pomoči, ki so vključeni v naš projekt;
- vzpostavili smo sodelovanje z učitelji in strokovnimi delavci na vseh partnerskih šolah, ki sedaj na podlagi naših navodil izvajajo evalvacijo učinkovitosti učne pomoči pri romskih otrocih, ki so vključeni v naš projekt;
- opravili smo interno evalvacijo poročil o izvajanju učne pomoči v Prekmurju za obdobje september 2010 – januar 2011 in izdelali poročilo o ugotovitvah interne evalvacije. O teh ugotovitvah smo se pogovarjali z izvajalci učne pomoči na posebnem sestanku v Murski Soboti. Na podlagi razgovora in v dogovoru z izvajalci učne pomoči smo nekoliko spremenili oz. prilagodili strategijo nudenja učne pomoči v okviru RII v Prekmurju in dopolnili navodila za izvajalce učne pomoči (zlasti glede pisanja dnevnikov učne pomoči);
- v vsem tem času smo redno komunicirali tudi s posameznimi izvajalci in koordinatorji učne pomoči, pa tudi s partnerskimi šolami, v želji, da bi čim bolje ocenili potek izvajanja učne pomoči na ravni celotnega projekta.

Naj končamo z besedami naše sodelavke Vide Hočevar, izvajalke učne pomoči v romskem naselju Hudeje, ki potrjujejo dosedanjo uspešnost procesa nudenja učne pomoči:

Vstop v prvi razred je za vsakega otroka prelomnica v življenju, zato sem se odločila, da učno pomoč ponudim tistim, ki so iz vrtca Enota Romano vstopili v prvi razred Osnovne šole Trebnje. Sledila sem navodilom učiteljic, ki so svoja pričakovanja do učencev podale na roditeljskih sestankih in govorilnih urah. Na začetku nudenja učne pomoči smo uredili puščico in začeli z rednimi pripravami na pouk z delanjem domačih nalog vsak delovni dan na istem mestu ob isti uri. Na ta način smo pridobili delovne navade in odnos do šolskih potrebščin. Pred napovedanimi ocenjevanji smo utrjevali učno snov.

Učenci so izrazili mnenje, da brez projekta izvajanja učne pomoči ne bi zmogli opraviti vseh domačih nalog, ker je bila pogosto nujno potrebna spodbuda odrasle osebe (npr. poljubna zbirka, ki se je skozi šolsko leto dopolnjevala, priprave na bralno značko, priprave na govorne nastope s pomočjo plakatov, nabiranje različnega materiala iz narave za likovno vzgojo, sprehodi v naravo z namenom opazovanja spreminjanja narave, zbiranje starin za razstavo, iskanje sličic iz reklamnega gradiva za oblikovanje abecedne knjige, priprave opreme za športne in kulturne dneve itd.).  

Pripravila: Barbara Kejžar, koordinatorka projekta 
 

Novice v letu 2011